Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

Ongelmaperustaisen oppimisen malli

Koulutuksessa käytetään ongelmaperusteista oppimisen mallia, joka etenee ongelman tunnistamisesta ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen. Prosessi käynnistyy yksilötyönä ja sitä jatketaan opintopiirityöskentelynä pienryhmissä.

Opintopiirin ryhmäkoko on mielellään maksimissaan 10 ja suositeltava koko 7 opiskelijaa. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia peilataan työssäoppimispaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen myöhemmin kyseessä olevan tutkinnon osan näytössä.

Ongelmaperustaisen oppimisen sykli voidaan kuvata kolmen päävaiheen vuorotteluna:

  1. Ensimmäinen opintopiiri-istunto, jonka aikana opiskelijat avaavat uuden ongelman ja asettavat itselleen oppimistehtävän
  2. Itsenäisen tiedonhankinnan vaihe, jolloin opiskelijat keräävät oppimistehtävään liittyvää tietoa ja
  3. Toinen opintopiiri-istunto, jonka aikana kerätystä tiedosta keskustellaan, sitä analysoidaan ja siitä muodostetaan ryhmän yhteinen tietokäsitys ja lopuksi tietoa sovelletaan esimerkiksi alkuperäisen ongelman selventämiseksi.

Sykliksi mallinnettu perusprosessi muodostuu kahdesta opintopiirityöskentelystä ja niiden väliin sijoittuvasta tiedonhankinnan vaiheesta. Ryhmän toimintaa ja sisällön käsittelyä ohjaa ohjaava opettaja (tutor) ja ryhmissä käytetään vaihtuvia puheenjohtajan, sihteerin ja tarkkailijan rooleja.

Verkko-opintopiirityöskentelyssä jaetaan osallistujille rooli, jotka vuorottelevat siten, että osallistujat ovat kaikissa rooleissa opintojakson opintopiireissä.

  1. Valitaan opiskelijaryhmän keskuudesta puheenjohtaja, jonka tehtävänä on  jakaa  keskusteluissa  puheenvuoroja. Hän huolehtii että  kaikki osallistuvat  työskentelyyn  tasavertaisena ja  huolehtii  aikataulusta ja että pysytään aiheessa. Lisäksi hän tekee oppimisprosessista yhteenvedon. Hän osallistuu myös tasavertaisena työskentelyyn.
  2. Valitaan opiskelijaryhmän keskuudesta sihteeri, joka kirjaa  opintopiirissä esille tulevat asiat  ylös.  Sihteeri osallistuu  itse  myös aktiivisesti ryhmän toimintaan.
  3. Opiskelijaryhmästä valittava havainnoitsija/tarkkailija, joka  tarkkailee ryhmän  toimintaa  ja  antaa  palautetta  mm. keskustelun etenemisestä,  tavoitteiden saavuttamisesta  ja ryhmän oppimisesta.
  4. Opintopiirityöskentelyn alussa laaditaan lisäksi yhdessä työskentelyyn liittyvät pelisäännöt: esim. kaikki osallistuvat verkon kautta tapahtuvaan opintopiirityöskentelyyn. Jos verkkotyöskentelyyn tulee ylipääsemätön este, korvataan poissaolo ja aikataulussa pysyminen osallistumalla vastaavaan toiseen opintopiiriin.
  5. Ohjaava opettaja (tutor) tukee opintopiirin työskentelyä  ammatillisella osaamisellaan.